logo

Profil Alumni

foto
Nama OTMAN MILAD ALTALIS
NIM 21151200000039
Program Studi Magister Pengkajian Islam, Strata Dua (S-2)
Tanggal Masuk 1 Sepember 2015
Tanggal Lulus 22 Agustus 2017
Judul Skripsi
al-Huquq al-Siyasiyyah li al-Mar'ah fi Libya wa Atharuha fi al-Musharakah al-Siyasiyyah wa San'a al-Qarar (Dirasah Muqaranah bayn al-Shari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun al-Dawli (1969 M-2016 M)

Pencarian